Courses Summer Term

LV-Nr.
Titel
SWS
Art
Semester
520.158
Vermessungswesen
SWS
1.5
Art
VO
Semester
SS
520.159
Vermessungswesen
SWS
1.5
Art
LU
Semester
SS
520.201
Einführung in die Vermessungskunde
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.208
Bachelorarbeit
SWS
2
Art
PT
Semester
SS
520.209
Einführung in die Vermessungskunde
SWS
2.5
Art
FU
Semester
SS
520.212
Vermessungskunde Feldübungen
SWS
5
Art
FU
Semester
SS
520.303
Geodätische Sensorik
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.304
Geodätische Sensorik
SWS
2
Art
LU
Semester
SS
520.313
Faseroptische Messsysteme
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.314
Faseroptische Messsysteme
SWS
2
Art
LU
Semester
SS
520.321
Angewandte Katastertechnik
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.322
Angewandte Katastertechnik
SWS
1
Art
UE
Semester
SS
520.323
Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht
SWS
3
Art
VO
Semester
SS
520.327
Selected Topics Kataster
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.328
Selected Topics Kataster
SWS
1
Art
UE
Semester
SS
520.332
Selected Topics Ingenieurgeodäsie
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
520.333
Selected Topics Ingenieurgeodäsie
SWS
1
Art
UE
Semester
SS
520.340
Masterseminar
SWS
2
Art
SE
Semester
SS
520.402
Civionics
SWS
2
Art
PV
Semester
SS