Lehrveranstaltungen


Wintersemester

LV-Nr.
Titel
SWS
Art
Semester
451.001
Master-Seminarprojekt (ET)
SWS
3
Art
SP
Semester
WS
451.023
Optische Nachrichtentechnik
SWS
3
Art
VO
Semester
WS
451.024
Optische Nachrichtentechnik
SWS
1
Art
UE
Semester
WS
451.096
Optische Kommunikationssysteme
SWS
2
Art
SE
Semester
WS
451.097
Optical Wireless Communications
SWS
2
Art
PV
Semester
WS
451.100
Grundlagen der Hochfrequenztechnik
SWS
2
Art
VO
Semester
WS
451.101
Grundlagen der Hochfrequenztechnik
SWS
1
Art
UE
Semester
WS
451.102
Master - Project 1
SWS
4
Art
PT
Semester
WS
451.144
Radar, Seminar
SWS
1.5
Art
SE
Semester
WS
451.170
Antennas and Wave Propagation
SWS
2
Art
VO
Semester
WS
451.171
Antennas and Wave Propagation
SWS
1
Art
UE
Semester
WS
451.199
Master-Seminarprojekt (ET-Wirtschaft)
SWS
3
Art
SP
Semester
WS
451.205
Selected Topics of Communication Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
WS
451.500
Applied Microwave Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
WS
451.502
RF and Microwave Component Design
SWS
2
Art
VU
Semester
WS
451.511
Angewandte Hochfrequenztechnik 1
SWS
2
Art
PV
Semester
WS
451.512
Low-Power RF Engineering 1
SWS
2
Art
PV
Semester
WS
451.514
Mikrowellentechnik 1
SWS
2
Art
PV
Semester
WS
451.998
Advanced Communications and Global Impact - Summer School CEEPUS
SWS
3
Art
SE
Semester
WS
SES.216.UF
Antennas and Propagation
SWS
2
Art
VO
Semester
WS
SES.217.UF
Antennas and Propagation
SWS
1
Art
UE
Semester
WS
SES.223.UF
Optoelectronical Communication Engineering
SWS
3
Art
VO
Semester
WS
SES.224.UF
Optoelectronical Communication Engineering
SWS
1
Art
UE
Semester
WS

Sommersemester

LV-Nr.
Titel
SWS
Art
Semester
451.002
Elektro-/Informationstechnisches Seminarprojekt
SWS
4
Art
SP
Semester
SS
451.004
Hochfrequenztechnik
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
451.005
Hochfrequenztechnik
SWS
1
Art
UE
Semester
SS
451.006
Hochfrequenztechnik, Labor
SWS
1
Art
LU
Semester
SS
451.095
Introduction to Radar Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
451.098
Optical Communications
SWS
2
Art
PV
Semester
SS
451.099
RF-Engineering Seminar
SWS
2
Art
SE
Semester
SS
451.202
Master - Project 2
SWS
4
Art
PT
Semester
SS
451.205
Selected Topics of Communication Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
451.249
Smart Antennas
SWS
2
Art
VU
Semester
SS
451.417
RFID Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
451.501
Microwave Measurement Techniques
SWS
2
Art
VU
Semester
SS
451.503
Selected Topics of RFID Sensor Systems
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
451.510
Angewandte Hochfrequenztechnik 2
SWS
2
Art
PV
Semester
SS
451.513
Low-Power RF Engineering 2
SWS
2
Art
PV
Semester
SS
451.515
Mikrowellentechnik 2
SWS
2
Art
PV
Semester
SS
SES.225.UF
Radartechnik
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
SES.232.UF
Hochfrequenztechnik
SWS
2
Art
VO
Semester
SS
SES.233.UF
Hochfrequenztechnik
SWS
1
Art
UE
Semester
SS
SES.234.UF
Hochfrequenztechnik, Labor
SWS
1
Art
LU
Semester
SS